Khổ 4 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 4 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Việc tuy nhỏ, chớ tự làm.
Nếu đã làm, thiếu đạo con.
Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng.
Nếu cất riêng, cha mẹ buồn.
Even when a matter is trivial, we should not act without permission or just do as we please.
If we do so, then we are no longer a dutiful child.
We should not hide any possession, no matter how small, from our parents.
If we do, they will feel hurt.

Giải nghĩa:

Việc tuy nhỏ chớ tự làm,

Nếu đã làm thiếu đạo con

Cho dù việc nhỏ cũng không nên tự ý làm. Nếu tự ý làm không thưa hỏi với cha mẹ, mà dẫn đến sai lầm thì sẽ khiếm khuyết bổn phận của con cái. Do đó, làm cha mẹ lo lắng là việc làm bất hiếu.

Vật tuy nhỏ chớ cất riêng,

Nếu cất riêng cha mẹ buồn

Vật công tuy nhỏ cũng không nên tự cất riêng, chiếm làm của riêng mình. Nếu cất riêng thì phẩm đức sẽ bị khiếm khuyết, khi cha mẹ biết được nhất định sẽ rất đau lòng.