Khổ 33 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 33 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Cách đọc sách, có ba điểm.
Tâm mắt miệng, tin đều trọng.
Mới đọc đây, chớ thích kia.
Đây chưa xong, kia chớ đọc.
Thời gian ít, cần chăm chỉ.
Công phu đủ, đọc liền thông.
Tâm có nghi, thì chép lại.
Học hỏi người, mong chính xác.
When studying, our mind, eyes, and mouth must be focused on our learning.
All three must be wholeheartedly dedicated to learning.
When reading a book, do not contemplate another.
If we have not completed one, do not start another.
In our studies, we should set a reasonable timetable and then study hard.
With enough time and effort, we will thoroughly understand the text.
If we have a question, we should make a note of it.
Then ask someone who knows the answer.

Giải nghĩa:

Cách đọc sách, có ba điểm
Tâm mắt miệng, tin đều trọng.
Mới đọc đây, chớ thích kia
Đây chưa xong, kia chớ đọc.

 Phương pháp đọc sách phải chú ý đến ba điều, đến mắt, đến miệng, đến tâm. Ba thứ này thiếu một thì không được. Có như vậy mới có thể nhận được hiệu quả “học một hiểu mười”.

Nghiên cứu học vấn phải chuyên nhất, phải chuyên tinh mới có thể thâm nhập. Không nên mới mở quyển sách này đọc không bao lâu lại ưa quyển sách khác, muốn xem các sách khác, như vậy vĩnh viễn sẽ không thể định được tâm. Cầm quyển sách này đọc xong rồi thì mới được lấy quyển sách khác đọc.

Thời gian ít, cần chăm chỉ
Công phu đủ, đọc liền thông.

Khi định thời khóa học tập cũng nên thong thả một chút. Khi đi vào thực tế thì cần phải nỗ lực dụng công, không nên giải đãi lười biếng. Lâu ngày, dài tháng công phu sâu rồi, chỗ vốn dĩ chướng ngại không thông, mơ hồ, nghi hoặc, trong vô hình tự nhiên liền được thông hiểu. “Trung Dung” nói: “Dụng công lâu ngày thì tự nhiên liền được thông đạt vậy“, biểu thị của đồ vật, tinh thô thảy đều biết, toàn thể năng lực của tâm thảy đều sáng suốt.

Tâm có nghi, thì chép lại
Học hỏi người, mong chính xác.

Trong lúc cầu học, trong lòng có nghi vấn nên ghi chép lại. Khi có cơ hội thì thưa hỏi với thầy hiền, bạn tốt, cần phải đích thực hiểu rõ chân nghĩa của nó mà không ngại thưa hỏi.