Khổ 31 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 31 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Cùng là người, khác tộc loại.
Thô tục nhiều, nhân từ ít.
Đúng người nhân, người kính sợ.
Nói thẳng lời, không dẻ nịnh.
Gần người hiền, tốt vô hạn.
Đức tiến dần, lỗi ngày giảm.
Không gần hiền, hại vô cùng.
Tiểu nhân đến, trăm việc hư.
We are all human beings, but we are not the same.
Most of us are ordinary; only a few of us are kind and virtuous.
Truly virtuous people are held in awe by others.
They are not afraid to speak the truth, and they do not fawn on others.
If we associate with and learn from people of great virtue,
we will benefit greatly.
Day by day our own virtues will grow and our faults will lessen.
If we do not associate with and learn from these people, we will suffer a great loss.
We will attract people without virtue, and nothing we do will succeed.

Giải nghĩa:

Cùng là người, khác tộc loại
Thô tục nhiều, nhân từ ít.
Đúng người nhân, người kính sợ
Nói thẳng lời, không dẻ nịnh.

Cũng đồng là người, thiện ác tà chánh tâm trí cao thấp, tốt xấu không đều. Người đi theo trào lưu thế tục nhiều, người nhân từ bác ái thì ít.

Nếu như có một người nhân đức xuất hiện, mọi người tự nhiên kính sợ họ bởi vì họ nói chuyện công chánh vô tư, không có khoác lác, lại không lấy lòng người khác cho nên mọi người mới khởi tâm kính sợ.

Gần người hiền, tốt vô hạn
Đức tiến dần, lỗi ngày giảm.
Không gần hiền, hại vô cùng
Tiểu nhân đến, trăm việc hư.

Nếu có thể thân cận người có nhân đức, học tập họ thật là không gì tốt bằng bởi vì họ có thể khiến cho đức hạnh của chúng ta mỗi ngày được tiến bộ hơn, lỗi lầm cũng sẽ dần giảm ít.

Nếu như không chịu gần hiền nhân quân tử thì sẽ có họa hại vô cùng, bởi vì tiểu nhân bất lương sẽ do đó mà xen vào chạy đến thân cận chúng ta. Ngày tháng lâu dần, cử chỉ lời nói của chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến bị thất bại cả một đời. Nên có câu rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Các bạn ơi! Chúng ta đều phải nên thân cận với người có nhân đức, học tập với họ khiến cho đức hạnh của chúng ta có thể ngày một tiến bộ hơn. Lỗi lầm cũng theo đó mà giảm ít và chúng ta còn có cơ hội trở thành người có nhân đức cao thượng nữa!