Khổ 28 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 28 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Người có lỗi, chớ vạch trần.
Việc riêng người, chớ nói truyền.
Khen người thiện, tức là tốt.
Người biết được, càng tốt hơn.
Khen người ác, chính là ác.
Ác cùng cực, tai họa đến.
Cùng khuyên thiện, cùng lập đức.
Lỗi không ngăn, đôi bên sai.
We should neither expose the shortcomings of others nor disclose their private matters.
It is good to praise the virtuous actions of others.
Knowing that they are being praised, people will be encouraged to do better.
Gossiping about the wrongdoings of others is in itself wrong.
When we slander another excessively, we too will suffer harm and great misfortune.
By mutually encouraging one another to do good, both of us will improve our characters.
By not advising one another to correct our respective faults, our characters will diminish.

Giải nghĩa:

Người có lỗi, chớ vạch trần
Việc riêng người, chớ nói truyền.

Khuyết điểm của người khác không nên đi nói vạch trần. Đối với việc riêng của người khác, cấm kị không nên nói toang ra.

Khen người thiện, tức là tốt
Người biết được, càng tốt hơn.
Khen người ác chính là ác
Ác cùng cực, tai họa đến.

Khen ngợi việc thiện của người khác, chính là làm thiện. Ngay sau khi đối phương nghe được lời khen ngợi của bạn, nhất định sẽ càng thêm cố gắng làm thiện.

Nhưng nếu khích lệ việc làm ác của người khác chính là đã làm một việc xấu.

Cùng khuyên thiện, cùng lập đức
Lỗi không ngăn, đôi bên sai.

Bạn bè với nhau, phải nên nhắc nhở lẫn nhau, ngừa lỗi khuyến thiện, cùng đồng xây dựng tu dưỡng phẩm đức tốt đẹp. Nếu như có sai lầm mà không thể khuyên răn lẫn nhau, phẩm đức của hai người sẽ có khiếm khuyết.