Khổ 24 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 24 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Lỗi vô ý, gọi là sai.
Lỗi cố ý, gọi là tội.
Biết sửa lỗi, không còn lỗi.
Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.
If we accidentally make a mistake, it is only an error.
But if we do it on purpose, it is definitely wrong.
If we correct our faults and mistakes and do not repeat them, then they will cease.
But if we try to cover them up, we will be doubly wrong

 

Lỗi vô ý, gọi là sai
Lỗi cố ý, gọi là tội.

Sai sót do vô ý gọi là lỗi, nếu như biết mà cố làm có ý phạm tội thì là tội ác.

Biết sửa lỗi, không còn lỗi
Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.

Biết sai có thể sửa thì là kẻ dũng, sai lầm tự nhiên dần dần giảm ít và tiêu mất. Nếu như vì thể diện cố không chịu nhận sai còn muốn che dấu, đó chính là sai chồng thêm sai. Khổng Tử nói: “Biết lỗi có thể sửa” thì sẽ tốt vậy. Lại nói, biết hổ thẹn thì gần với người dũng vậy.