Khổ 21 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 21 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Thấy người tốt, nên sửa mình.
Dù còn xa, cũng dần kịp.
Thấy người xấu, tự kiểm điểm.
Có thì sửa, không cảnh giác.
When we see the goodness of others, we should encourage ourselves to learn from them.
Even if we are far behind them, gradually we will achieve as they have.
When we see the faults of others, we should reflect on our own
behavior.
If we have the same fault, correct it.
If we do not have this fault, we should always be alert and not
make the same mistake.

Giải nghĩa:

Thấy người tốt, nên sửa mình
Dù còn xa, cũng dần kịp.

Nhìn thấy ưu điểm của người khác hoặc nghĩa cử tốt đẹp, phải lập tức nghĩ đến học tập để sửa mình. Cho dù trước mắt năng lực còn kém rất xa cũng phải hạ quyết tâm từng bước đuổi theo.

Thấy người xấu, tự kiểm điểm
Có thì sửa, không cảnh giác.

Xem thấy khuyết điểm của người khác hoặc hành vi không tốt, phải kiểm điểm lại mình, kiểm thảo chính mình: Có phải ta cũng có những khuyết điểm này hay không? Có thì sửa đổi, không thì khích lệ cảnh giác. Thấy người tốt phải xem lại mình, thấy người không tốt thì tự phản tỉnh mình vậy.

Khổng Tử nói: “Ba người đi ắt có thầy ta“, chọn người thiện mà học theo, còn người không thiện thì răn sửa mình vậy.