Khổ 20 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 20 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Thấy chưa thật, chớ nói bừa.
Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền.
Việc không tốt, chớ dễ nhận.
Nếu dễ nhận, tiến lui sai.
Phàm nói chuyện, nói trọng điểm.
Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ.
Kia nói phải, đây nói quấy.
Không liên quan, chớ để ý.
We should not readily talk about something we have not seen for it may not be the whole truth.
We should not readily pass on to others what we do not know for sure.
If someone asks us to do something and we are not
sure whether it is appropriate, we should not carelessly promise.
If we do promise to do something [and it is inappropriate],
we will be wrong whether we keep or break our promise.
When speaking, say each word unhurriedly, clearly, and correctly.
Do not mumble or talk too fast.
Some people like to gossip and comment about the faults or good points of others.
But if something does not concern us, we should not get involved.

Giải nghĩa:

Thấy chưa thật, chớ nói bừa
Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền.

Bất cứ việc gì trước khi chưa nhìn rõ chân tướng không nên khinh xuất nói ra ý kiến. Đối với những việc khi chưa hiểu được rõ ràng tường tận không nên tùy tiện truyền đạt để tránh tạo ra hậu quả không tốt.

Việc không tốt, chớ dễ nhận
Nếu dễ nhận, tiến lui sai.

Người trí không nói lời không thật, không nên bị lời không thật lợi dụng. Những việc không hợp với nghĩa lý không nên tùy tiện nhận lời. Nếu như khinh suất nhận lời sẽ dẫn đến làm thì không đúng, không làm cũng không được, khiến cho chính mình tiến thoái đều khó.

Phàm nói chuyện, nói trọng điểm
Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ.

Khi nói chuyện, giọng nói phải rõ ràng, đọc nhấn phải cho dễ nghe, nói chầm chậm không nên quá nhanh, càng không nên lắp bắp không rõ.

Kia nói phải, đây nói quấy
Không liên quan, chớ để ý.

Gặp người khác đến nói chuyện phải quấy thì nghe qua rồi bỏ, phải có trí tuệ phán đoán, không nên bị ảnh hưởng, không nên rơi vào phải quấy. Việc không liên quan đến mình thì không nên quan tâm.

Các bạn ơi, nên đọc sách, giữ ý niệm thiện về sau mới có trí tuệ để phán đoán. Chỉ cần có lòng tin, bạn cũng sẽ làm được đó mà.