Khổ 19 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 19 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Phàm nói ra, tín trước tiên.
Lời dối trá, sao nói được.
Nói nhiều lời, không bằng ít.
Phải nói thật, chớ xảo nịnh.
Lời gian xảo, từ bẩn thỉu.
Thói tầm thường, phải trừ bỏ.
When we speak, honesty counts the most.
Deceit and lies are unacceptable.
It is better to talk a little than chat too much.
Tell the truth; do not speak insincerely.
Cunning, deceptive speech and foul language should never be used.
We should never conduct ourselves in an unruly manner.

Giải nghĩa:

Phàm nói ra, tín trước tiên
Lời dối trá, sao nói được.

Khi mở miệng nói thì phải lấy thành tín làm đầu, những việc đáp ứng với người nhất định nên tuân thủ gánh vác.

Việc mà không có năng lực làm được không nên tùy tiện nhận lời, cho đến lừa gạt hoặc lời nói ngon ngọt càng không nên sử dụng. Luận Ngữ nói: “Kết giao bạn bè lời nói có chữ tín“. Tín gần với nghĩa lời nói đầy đủ chú ý mà thực tiễn vậy. Những việc quy định phải phù hợp với nghĩa lý mới có thể thực hiện.

Nói nhiều lời, không bằng ít
Phải nói thật, chớ xảo nịnh.
Lời gian xảo, từ bẩn thỉu
Thói tầm thường, phải trừ bỏ.

Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói hay. Lời nói phải vừa đủ thích hợp, điều nên nói thì nói, điều không nên nói thì tuyệt đối không nói, lập thân xử thế phải nên cẩn trọng lời nói. Nội dung nói chuyện phải thật sự có lợi ích, nên gọi là từ biểu đạt được ý mình, không nên nói lời thêu dệt dễ nghe, trái lại không đáng tin. Những lời gian dối lừa gạt, hạ lưu, dơ bẩn cho đến khẩu khí đường phố vô lại thô tục đều phải nên tránh không nên tiêm nhiễm. Khổng Tử nói: “Quân tử cẩn trọng ở lời nói, nhạy bén ở việc làm.”