Khổ 18 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 18 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Sắp vào cửa, hỏi có ai.
Sắp vào nhà, cất tiếng lớn.
Người hỏi ai, nên nói tên.
Nói ta – tôi, không rõ ràng.
Dùng đồ người, cần mượn rõ.
Nếu không hỏi, tức là trộm.
Mượn đồ người, trả đúng hẹn.
Sau có cần, mượn không khó.
When we are about to enter a house, we should ask if anyone is inside.
As we enter, we should make ourselves heard.
If someone asks who it is, we should say our name, not “me” because such a reply is not clear.
Before using something that belongs to another, we should ask for permission.
If we do not ask, it is stealing.
After we borrow from others, we should return the items on time.
Later, if we have an urgent need, we will be able to easily borrow from them again.

Giải nghĩa:

Sắp vào cửa, hỏi có ai.
Sắp vào nhà, cất tiếng lớn.
Người hỏi ai, nên nói tên
Nói ta – tôi, không rõ ràng.

Trước khi muốn vào cửa nên hỏi trước: “Có ai không ạ?” Không nên mạo muội lầm lũi bước vào. Trước khi bước vào phòng khách phải cất tiếng gọi trước để người trong nhà biết có người đến. Nếu như người trong nhà hỏi: “Là ai vậy?” thì phải nên trả lời rõ tên của mình mà không nên nói: “Tôi…tôi…” làm cho người không cách gì phân biệt tôi là ai.

Dùng đồ người, cần mượn rõ
Nếu không hỏi, tức là trộm.

Mượn dùng đồ vật của người khác nhất định phải nói rõ trước, thỉnh cầu cho phép. Nếu như không được sự đồng ý cho phép trước, tự tiện lấy đi chính là hành vi trộm cắp.

Mượn đồ người, trả đúng hẹn
Sau có cần, mượn không khó.

Đồ vật mượn về phải sử dụng cẩn thận và phải trả đúng hẹn, về sau nếu có cần dùng thì mượn lại cũng sẽ không khó. Tục ngữ nói: “Mượn dễ trả dễ, mượn nữa không khó.”