Hiếu thảo Cha Mẹ, báo đền Quốc gia

Hiếu thảo Cha Mẹ, báo đền Quốc gia

Muốn phục hưng một quốc gia
Tinh thần dân tộc chính là “thuốc tiên”
Dạy trẻ giáo huấn Thánh Hiền
Dạy trẻ lịch sử, Tổ Tiên nước nhà.
Thánh Hiền do dạy mà ra
Con hiếu là bởi Mẹ Cha luyện rèn
Trung thần từ “Hiếu” mà nên
Hiếu thảo Cha Mẹ, báo đền Quốc gia.
Thầy Cô đức hạnh nở hoa
Không màng danh lợi chính là hi sinh
Vô danh, thầm lặng, nghĩa tình
Giáo dục con trẻ, lấy mình làm gương.