Bộ Phim 60 Tập Hoạt Hình Phép Tắc Người Con

Bộ Phim 60 Tập Hoạt Hình Phép Tắc Người Con

Đây là bộ phim hoạt hình rất đặc biệt giúp cho các con có những bài học về cuộc sống, giúp các con hình thành khái niệm đúng sai, tốt xấu. Thông qua những tình huống trải nghiệm, bộ phim sẽ giúp các con hiểu làm việc thiện thì được kết quả tốt, làm việc ác thì kết quả xấu.

Link bộ phim trên youtube tại đây