Hội thảo chuyên đề GIÁO DỤC NHÂN CÁCH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI