diễn giả – Tiến sĩ Phan Trung Phương – Cố vấn cấp cao của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức.