Khổ 9 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 9 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng.
Người lớn trước, người nhỏ sau.
Lớn gọi người, liền gọi thay.
Người không có, mình làm thay.
When drinking, eating, walking, or sitting, let elders do so first; younger ones follow.
When an elder is asking for someone, find that person right away.
If we cannot find that person, we should immediately report back and ask if we can help instead.

Giải nghĩa:

Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng
Người lớn trước, người nhỏ sau.

Muốn giáo dục đời sống tốt đẹp phải bồi dưỡng từ nhỏ. Không luận khi dùng cơm, khi ngồi hoặc đi đứng, chúng ta đều phải nên khiêm tốn nhường nhịn lớn nhỏ có thứ lớp, nhường để người lớn làm trước rồi mới đến lượt người nhỏ tuổi.

Lớn gọi người, liền gọi thay
Người không có, mình làm thay.

Khi người lớn có việc gọi bảo người nào đó, chúng ta phải nên đi gọi thay. Nếu như người đó không có thì chính mình chủ động đến thưa hỏi xem có việc gì, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, nếu không thể giúp được thì chuyển giúp lời lại. Quốc Phụ nói: “Con người lấy phục vụ làm mục tiêu, không nên lấy tranh giành làm mục đích“. Trong “Thanh Thiếu Niên Thủ Tắc” cũng nói: “Lấy giúp người làm niềm vui“. Có thể thấy được giáo dục đời sống tốt đẹp là quan trọng biết bao.