Khổ 27 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 27 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Mình có tài, chớ dùng riêng.
Người có tài, không chỉ trích.
Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo.
Chớ ghét cũ, không thích mới.
Người không rảnh, chớ não phiền.
Người bất an, không quấy nhiễu.
If we are good at something, we should be willing to use that ability to benefit others.
When we feel others are more competent than us,
we should not criticize or slander them for being so.
Neither flatter the rich nor despise the poor.
Neither ignore old friends nor take delight in only new ones.
When others are busy, do not bother them.
When they are troubled, do not make things worse by talking unnecessarily.

 Giải nghĩa:

Mình có tài, chớ dùng riêng
Người có tài, không chỉ trích.

Ngay khi bạn có năng lực có thể phục vụ mọi người, không nên tự tư tự lợi chỉ nghĩ đến chính mình, không chịu buông xả phục vụ. Đối với tài hoa của người khác, phải nên học tập tán thưởng khen ngợi mà không nên phê bình, đố kị, phỉ báng.

Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo

Không nên nói lời ngon ngọt, nịnh bợ người giàu có. Cũng không nên ở trước mặt người nghèo khó kiêu ngạo tự đại hoặc là xem thường họ.

Chớ ghét cũ, không thích mới.

Không nên thích mới ghét cũ, phải trân trọng đối với bạn bè cũ, không nên tham luyến bạn mới hoặc đồ vật mới.

Người không rảnh, chớ não phiền

Đối với người đang rất bận rộn, không nên đến làm phiền họ.

Người bất an, không quấy nhiễu.

Ngay khi người khác tâm tình không tốt hoặc khi tâm tình bất an, không nên chuyện phiếm lời thừa quấy nhiễu họ, làm tăng thêm phiền muộn và bất an cho họ.