Khổ 25 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 25 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Phàm là người, đều yêu thương.
Che cùng trời, ở cùng đất.
Love all beings,
for we all live under the same sky and are supported by the same
earth.

Giải nghĩa:

Phàm là người, đều yêu thương
Che cùng trời, ở cùng đất.

Chỉ cần là con người, chính là đồng loại, không phân chủng tộc màu da, tín ngưỡng tôn giáo đều cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Cùng là thiên địa sanh ra vạn vật từ trường, không nên phân ra tôi và bạn. Hợp tác lẫn nhau mới có thể duy trì được một thể sinh mạng cùng tồn tại phát triển.