Khổ 23 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 23 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Nghe lỗi giận, nghe khen vui.
Bạn xấu đến, bạn hiền đi.
Nghe khen sợ, nghe lỗi vui.
Người hiền lương, dần gần gũi.
If criticism makes us angry and compliments make us happy, we will attract bad company, while good friends will leave us.
If we are appreciative of criticism and uneasy with compliments, people who are virtuous, sincere, and trustworthy will gradually become our friends.

Giải nghĩa:

Nếu như chúng ta nghe người khác nói khuyết điểm của chính mình thì liền tức giận, nghe người khác ca tụng mình thì liền ưa thích vậy thì bạn xấu sẽ đến gần với chúng ta, còn  bạn hiền, bạn tốt trái lại dần dần sẽ thoái lui tránh xa.

Trái với việc đó, nếu như nghe được lời khen ngợi của người khác, không những không đắc ý quên mình, trái lại chúng ta còn tự phản tỉnh chỉ sợ là làm chưa đủ tốt, tiếp tục nỗ lực. Ngay khi người khác phê bình khiếm khuyết của chính mình, chúng ta không những không tức giận còn phải vui vẻ tiếp nhận. Như vậy người chánh trực chân thành sẽ dần dần ưa thích và thân cận với chúng ta.

Rau nào sâu đó, không thể khác được. Đồng thanh tương ứng đồng ý tương cầu.

Các bạn ơi! Chúng ta cũng nên học tập ngài Tăng Tử một ngày kiểm điểm mình ba lần. Nếu như có thể thường hay phản tỉnh chính mình thì mới có thể thay đổi thói quen không tốt của chính mình. Phản tỉnh nếu dùng ở đức hạnh thì đức hạnh sẽ tiến thêm lên. Phản tỉnh dùng ở học tập thì học tập sẽ liền tiến bộ. Phản tỉnh dùng ở sự nghiệp thì sự nghiệp sẽ có thành công. Phản tỉnh dùng trong chức vụ thì chức vụ sẽ ngày càng được lên cao. Một người nếu như mỗi ngày đều có thể tự mình phản tỉnh, và còn cố gắng sửa đổi làm mới thì khuyết điểm liền sẽ giảm ít đi.