Khổ 2 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 2 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Cha mẹ gọi, trả lời ngay.
Cha mẹ bảo, chớ làm biếng.
Cha mẹ dạy, phải kính nghe.
Cha mẹ trách, phải thừa nhận.
When our parents call us, we should answer them right away.
When they tell us to do something, we should do it promptly.
When our parents instruct us, we should listen respectfully.
When they scold us, we should sincerely accept what they say.

Giải nghĩa:

Cha mẹ gọi, trả lời ngay
Cha mẹ bảo, chớ làm biếng

Ngay khi cha mẹ gọi bảo chúng ta làm gì thì phải lập tức trả lời, không nên ỡm ờ như không nghe thấy rất lâu rồi mới trả lời.

Cha mẹ có việc dặn bảo chúng ta làm, chúng ta cần phải lập tức đi làm, không kéo dài hoặc là từ chối lười biếng.

Cha mẹ dạy phải kính nghe,
Cha mẹ trách phải thừa nhận

Cha mẹ dạy bảo chúng ta đạo lý làm người là để chúng ta tốt, chúng ta phải cung kính nghe, không nên tỏ ra vẻ thờ ơ như không có việc gì.

Khi chúng ta làm sai rồi, cha mẹ trách cứ quở phạt, chúng ta phải nên cúi đầu tiếp nhận. Nếu chúng ta ngắt lời cãi lại thì sẽ khiến cho cha mẹ tức giận, đau lòng.