Khổ 16 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 16 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

 Đi thong thả, đứng ngay thẳng.
Chào cúi sâu, lạy cung kính.
Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng.
Chớ ngồi dang, không rung đùi.

Walk in an unhurried manner and always stand up straight.
Whether greeting friends or elders, do so properly and with respect.
Do not step on doorsills or stand leaning on one leg.
When sitting, do not sprawl or fidget.

Giải nghĩa:

Khi đi đường, bước đi phải nên khoan thai vững chắc, không gấp, không vội, không mau, không chậm.

Khi đứng phải ngay thẳng có tướng đứng, ngẩng đầu thẳng ngực, tinh thần phấn chấn, không nên khom lưng không thẳng, mặt mày ủ dột. Khi đứng, thân thể cũng không nên đứng lắc lư ngả nghiêng.

Khi hỏi thăm người khác, không luận xá chào (cúi đầu) hoặc vòng tay đều phải chân thành cung kính.

Đi phải chú trọng đến: Khi bước chân vào cửa không nên bước lên trên ngạch cửa.

Khi ngồi cũng không nên duỗi thẳng hai chân ra, càng không nên rung đùi, lắc chân. Những cử chỉ này đều là rất tùy tiện, ngạo mạn, mất đi phong cách người quân tử.