Khổ 1 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 1 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Phép người con, Thánh nhân dạy.
Hiếu đễ trước, kế cẩn tín.
Yêu bình đẳng, gần người nhân.
Có dư sức, thì học văn.

“Guidelines for Being a Good Person” are the Sage’s teachings.
First, it teaches us to respect and love our parents, and to be kind to our siblings.
Second, it teaches us how to interact with people and engage in daily tasks.
It also teaches us to be a trustworthy person.
Furthermore, it teaches us to love all beings and to be close to kind, virtuous people.
Having learned how to do all these, we can then expand our
horizons by studying the arts.

Giải nghĩa:

Phép người con, Thánh nhân dạy.

Quyển sách “Đệ tử quy” (Phép tắc người con) này y theo giáo huấn của chí thánh Khổng tử mà viết thành phép tắc cho cuộc sống.

Hiếu đễ trước – kế cẩn tín

Trước tiên ở trong cuộc sống thường ngày phải làm đến được Hiếu thuận cha mẹ, thương yêu anh chị em.

Kế đến, ở trong tất cả lời nói, việc làm ngay trong cuộc sống thường ngày nên chú ý thận trọng, phải nên nói lời thành thật.

Yêu bình đằng – Gần người nhân

Khi tiếp xúc với mọi người, mọi vật, phải thương yêu bình đẳng.

Còn phải thân cận với người có nhân đức, nên học tập với họ.

Đây đều là những việc làm rất cần thiết, là việc đáng nên phải làm.

Có dư sức, thì học văn

Nếu như sau khi làm được những việc rất cần thiết nói trên, có dư thời gian và sức lực ra thì phải nên cố gắng học tập những nghề và các học vấn có lợi ích khác.